خبر شهر پردیس

درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم: هم معنی و متضاد

معنی درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم همراه با فیلم آموزشی:معنی لغات ، واژگان و کلمه های هم خانواده ، مخالف و متضاد

معنی درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم همراه با فیلم آموزشی: خبر

معنی لغات ، واژگان و کلمه های هم خانواده ، مخالف و متضاد درس اول آفریدگار زیبایی کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی

درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

معنی برخی از جملات مهم درس اول

نخست دستی به شاخه های درختان هلو ، بادام ، سیب و درختان دیگر برد و بر آن گردنبند هایی از گل صورتی آویخت .
در ابتدای نقاشی شاخه های درختان هلو ، بادام و سیب و درختان دیگر را کشید و برای آن ها شکوفه های صورتی رنگی نقاشی کرد

شاخه ها تاب نیاورند و به سوی زمین خم شدند .
به خاطر سنگینی بار میوه ها شاخه ها طاقت نیاوردند و به طرف زمین خم شدند.

در زیر نگاه پر مهر او .
در زیر نور مهربان خورشید .

 نتوانست از او چشم بردارد .
نتوانست نگاه خود را از او بردارد و به جای دیگری نگاه کند .

برگ درختان سبز در نظر هوشیار ***  هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار 
برای انسان باهوش ، هر برگی از درختان سبز مانند دفتری است که هر در صفحه اش مطالبی را برای شناخت خداوند می بیند

 

هم معنی کلمات درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

انبوه : زیاد دل انگیز : زیبا
جلا : برّاق کردن جهان افروز : روشن کننده ی جهان
انتظار : چشم به راه بودن نشانید : گذاشت ، فرو نشانید
اثر : علامت نیلی : رنگ آبی تیره
آویخت : آویزان کرد. قشر : لایه ، پوشته
برکه : جایی که آب جمع می شود. رمه : گلّه ی گوسفند
پوشش : لباس تپید : حرکت کرد، بی قرارشد
پهن کرد : گسترد دشواری : سختی
تیره : تاریک پراکند : پخش کرد
دریغ : افسوس از پس : از پشت
غوک : قورباغه نظاره کنند : نگاه کنند، تماشا کنند
چیره دست : ماهر خودنمایی : نشان دادن خود
ضخیم : کلفت داوری : قضاوت
معرفت : شناخت پهنه : میدان ، سطح
گریخت : فرار کرد ارغوانی : قرمز مایل به بنفش
پذیرفت : قبول کرد، به عهده گرفت زینت داد : آراست ، تزیین کرد
تاب نیاوردند : تحمل نکردند شگفت انگیز : تعجّب آور ، عجیب وغریب
بگشود : باز کرد گلگون : سرخ رنگ
نشانید : گذاشت دمی : لحظه ای
هوشیار : آگاه بُوَد : باشد
سراغ : پی چیزی رفتن

کلمات مخالف و متضاد درس اول کلاس چهارم

روشنایی تاریکی
تیره روشن
دشوار آسان
بهتر بدتر
داغ سرد
نیکی بدی
ناپدید پیدا
بی حوصله با حوصله
برّاق کَدِر ، تیره
هست نیست
نهان آشکار

نخست آخر
گرم سرد
خواب بیداری
شروع پایان
سنگین سبک
زیبا زشت
نازک کُلُفت
آهسته سریع
چیره دست نا وارد ، ناشی
متّصل مُنفَصل ، جدا
دیدیم ندیدیم

 

کلمات هم خانواده درس اول کلاس چهارم

صبح = صبحگاه ، صبحی
اطراف = طرف ، طرفی
طبیعت = طبیعی ، طبایع
معرفت = معروف ، تعریف
روشن = روشنایی ، روشنی
تصویر = تصاویر، مُصوّر
نقّاش = نقش ، نقشه
مهاجر = مهاجرت ، هاجر
انتظار = منتظر، نظر
پهن = پهنا ، پهناور
منظره = ناظر، نظر
مزارع = مزرعه ، زراعت
تصمیم = مُصمَّم ، تصمیمی
سطح = مسطّح ، سُطوح
زینت = تزیین ، تزیینات
هوش = هوشیار ، هوشمند
اثر = تاثیر، مؤثّر
هنرمند = هنر ، هنرنمای
قشر = اقشار ، قشری
ضخیم = ضخامت
جوی = جوینده ، جویا
نَخُست = نخستین ، نخُستی

کلمات سخت املایی درس اول فارسی چهارم

پاییز – صحبت- نقاشی – تصمیم – پذیرفت – شروع – اطراف – حشرات – عسل – غوک – برکه – بگذار – تصویر – منظره ای – خاکستری – طبیعت – لذت – انبوه – تمشک – خوشه های طلا – مزارع – نوبت – سراغ – بعضی – ارغوانی – صنوبرها – قطره های باران – مهاجر – سطح – قشر نازک – براق – سعدی – هوشیار – معرفت – زینت – چیره دست – دریغ – آهسته – صبحگاه – نهان – مهربانی – کلاغ – سار – غنچه – حوصله – رمه – عاقبت

 

معنی لغات و کلمه های مهم و جدید درس اول فارسی کلاس چهارم

در این بخش با معنی واژگان و لغت های مهم و جدید درس اول آفریدگار زیبایی کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی آشنا می شوید.

ارغوانی: رنگ قرمز مایل به بنفش، به رنگ ارغوان
انتظار: چشم به راه بودن
برکه: جایی که آب جمع می شود
انبوه: زیاد
اثر: علامت

پوشش: لباس
جلا: براق کردن
آویخت: آویزان کرد
پهن کرد: گسترد
تیره: تاریک

دریغ: افسوس
غوک: قورباغه
چیره دست: ماهر
ضخیم: کلفت
معرفت: شناخت

گریخت: فرار کرد
دل انگیز: زیبا، جالب
جهان افروز: روشن کننده جهان
نشانید: گذاشت، قرار داد

نیلی: رنگ آبی تیره
قشر: لایه، پوسته
رمه: گله ی گوسفند
تپید: حرکت کرد، بی قرار شد
دشواری: سختی

پراکند: پخش کرد
از پس: از پشت
نظاره کنند: نگاه کنند، تماشا کنند
خود نمایی: نشان دادن خود
داوری: قضاوت
پهنه: میدان، سطح

کلمات املایی سخت و جدید درس اول آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

پاییز – صحبت – نقاشی – تصمیم – پذیرفت – شروع – اطراف – حشرات – عسل – غوک – برکه – بگذار – تصویر – منظره ای – خاکستری – طبیعت – لذت – انبوه – تمشک – خوشه های طلا – مزارع – نوبت – سراغ – بعضی – ارغوانی – صنوبرها – قطره های باران – مهاجر – سطح – قشر نازک – برّاق – سعدی – هوشیار – معرفت – زینت – چیره دست – دریغ – آهسته – صبحگاه – نهان – مهربانی – کلاغ – سار – غنچه – حوصله – رمه – عاقبت

کلمات و لغت های هم خانواده درس اول فارسی چهارم ابتدایی

در این بخش با لغات و واژه های هم خانواده درس اول آفریدگار زیبایی کتاب فارسی پایه چهارم دبستان آشنا می شوید.

صبح: صبحگاه
اطراف: طرف
طبیعت: طبیعی
معرفت: معروف ، تعریف
روشن: روشنایی
تصویر: تصاویر

نقاش: نقش، نقشه
مهاجر: مهاجرت
انتظار: منتظر
پهن: پهنا، پهناور
منظره: ناظر، نظر
مزارع: مزرعه، زراعت

افریدگار زیبایی - درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم: هم معنی و متضاد

معنی کلمات آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

📌 دمی: لحظه ای
📌 جوی : پیدا کن
📌 بود : باشد، هست
📌 صبحگاه: هنگام صبح
📌 نهان : پنهان ،مخفی
📌 نشان :نشانه ،علامت
📌 جهان افروز: روشن کننده ی جهان
📌 غوک : غورباغه
📌 داوری :قضاوت کردن
📌 نیلی :آبی تیره کبود رنگ
📌 برکه :آبگیر ،گودالی که در آن آب جمع شده باشد
📌 انبوه : زیاد ، فراوان
📌 زینت داد : تزیین کرد
📌 گلگون : سرخ رنگ تاب
📌 نیاوردند : تحمل نکردند
📌 صنوبر : نام درخت جلا
📌 دادن : شفاف و پاکیزه ، صاف و براق
📌 قشر : لایه
📌 دل انگیز: زیبا ، جالب
📌 چیره دست : ماهر، استاد ،زبردست
📌 معرفت : شناخت شگفت
📌 انگیز: عجیب و غریب،تعجب آور
📌 پذیرفت: قبول کرد
📌 آویخت: آویزان کرد
📌 ارغوانی :قرمز مایل به بنفش
📌 بگشود : باز کرد
📌 رمه: گله
📌 پهنه ی دشت : سطح دشت
📌 نشانید : گذاشت ، قرار داد
📌 سراغ: پی چیزی رفتن،دنبال

کلمات هم خانواده درس اول فارسی چهارم

🧩 (صبح – صبحگاه – صبحانه )
🧩 (جوی – جوینده)
🧩 (روشن – روشنایی)
🧩 (بقیه – باقی)
🧩 (هنرمند – هنرنما – هنر)
🧩 (طبیعت – طبع – طبیعی )
🧩 (سطح – مسطّح – سطوح)
🧩 (اثر – تأثیر – موثر)
🧩 (معرفت – عرفان – تعریف – معروف) (تصویر – مصوّر – تصاویر – صورت)
🧩 (مزارع – مزرعه – زراعت – زرع )
🧩 (مهاجر – مهاجرت – هجرت)
🧩 (نقش – نقاش – نقشه)
🧩 (هوش – هوشیار – باهوش – هوشمند)
🧩 (قشر – اقشار)
🧩 (زینت – تزیین) (نخست – نخستین)
🧩 (پهن – پهنه – پهناور)
🧩 (منظره – نظر – ناظر – نظارت)
🧩 (انتظار – منتظر)

کلمات مخالف درس اول فارسی چهارم

مخالف هست = نیست
❌متصّل = جدا
❌سوال = جواب
❌دیدم = ندیدم
❌آهسته = سریع
❌نهان = آشکار
❌نیکی = بدی
❌روشنایی = تاریکی

 

واژگان و کلمه های مخالف و متضاد درس اول فارسی چهارم دبستان

در این بخش با لغات و واژه های هم خانواده درس اول آفریدگار زیبایی کتاب فارسی پایه چهارم دبستان آشنا می شوید.

روشنایی ≠ تاریکی
تیره ≠ روشن
دشوار ≠ آسان، راحت
بهتر ≠ بدتر

داغ ≠ سرد
نیکی ≠ بدی
ناپدید ≠ پیدا، آشکار
نخست ≠ آخر
گرم ≠ سرد

خواب ≠ بیدار
شروع ≠ پایان
سنگین ≠ سبک زیبا ≠ زشت
نازک ≠ کلفت، ضخیم
بی حوصله ≠ با حوصله

 

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی کتاب فارسی چهارم دبستان ، کلمه و عبارت « بورگ» را به همراه مطلب مورد نظر خود سرچ (جستجو) کنید.

 

امتیاز شما به این مقاله؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱۰ رای

Originally posted on ۱۴۰۲-۰۷-۲۲ @ ۱:۳۹ ب٫ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *