تست تراکم استخوان چیست:آزمایش تراکم مواد معدنی استخوان، که گاهی اوقات نامیده می شود، تشخیص می دهد که آیا شما پوکی استخوان دارید یاخیر

تست تراکم استخوان چیست؟

تست تراکم استخوان چیست؟: آزمایش تراکم مواد معدنی استخوان، که گاهی اوقات فقط تست تراکم استخوان نامیده می شود، تشخیص می دهد که آیا شما پوکی استخوان دارید يا خير،  کلمه ای که از یونان گرفته شده و به...