ستفاده از اسپری فيكس کننده آرایش به عنوان تونر پوست صورت

آيا ميتوان از اسپری فيكس کننده آرایش به جاى تونر صورت استفاده كرد؟

استفاده از اسپری فيكس کننده آرایش به عنوان تونر پوست صورت تا حدودی قابل بحث است. از آنجایی که این دو محصول برای اهداف کاملاً متفاوتی در آرایش قابل استفاده هستند- اسپری فيكس کننده آرایش برای تثبیت...