با ميكاپ آرتيست هاى مشهور گفت و گو مردیم.در اینجا،در مورد جروش کاربردی بحث می کنیم که اصلا قبل از کرم پودر چی بزنیم و چگونه سایه چشم بزنیم.

آيا بايد سايه چشم را قبل از كرم پودر بزنیم يا بعد از آن؟

در هیچ کجای کتاب قوانین آرایشی گفته نشده که كدام روش سايه چشم و كرم پودر قبل از دیگری است. اما برای اینکه تمام جزئیات این بحث زیبایی را بفهميم تصمیم گرفتم با ميكاپ آرتيست هاى مشهور Priscilla DiStasio و  Ashlee...