آترواسکلروزیس قلبی چیست؟ گاهی اوقات سخت و سفت شدن شریان های قلب نامیده می شود... بیماری عروق کرونر قلب یا CAD نامیده می شود

آترواسکلروزیس قلبی چیست؟ همه چیز در بیماری عروق کرونر قلب

آترواسکلروزیس قلبی چیست؟- آترواسکلروزیس که گاهی اوقات سخت و سفت شدن شریان های قلب  نامیده می شود - می تواند به آرامی شریان ها را در سراسر بدن شما باریک کند. هنگامی که آترواسکلروز شریان هایی که خون را...