همه ترند ها روزى دوباره تكرار ميشوند و امروز ترند Y2K بازگشته است. زرق و برق، پروانه ها، اكليل هاى زياد، گليتر! بله دهه 2000 دوران پر از

بازگشت ترند Y2K به ترند هاى آرايشى روز در رسانه هاى اجتماعى

همه ترند ها روزى دوباره تكرار ميشوند و امروز ترند Y2K بازگشته است. فکر کنید: زرق و برق، پروانه ها، اكليل هاى زياد، گليتر! بله دهه 2000 دوران پر از زرق و برق بود. پس بياييد در مقاله زير بيشتر راجع به اين...