۸ راهکار برای پوشاندن موهای خاکستری زنانه

1- بخش های نازك تر را بردارید. برای اینکه موهاى خاكسترى زنان پوشش کافی داشتهباشند، بايد هر تار مو کاملاً با رنگ پوشانده شود. گاهی اوقات ما تمایل داریم که قسمت ها را خیلیضخیم برداريم، ولى یکباره...