آزمايش تستوسترون در زنان

آزمايش تستوسترون در زنان چیست؟

اين آزمايش سطح تستوسترون خون زنان و مردان را بررسی می کند.  پزشک شما از آن برای تشخیص بیماری های ناشی از تستوسترون بیش از حد یا خیلی کم استفاده می کند. این هورمونی است که در بیضه های یک مرد تولید می...