آزمايش تستوسترون در زنان

آزمايش تستوسترون در زنان چیست؟

اين آزمايش سطح تستوسترون خون زنان و مردان را بررسی می کند.  پزشک شما از آن برای تشخیص بیماری های ناشی از تستوسترون بیش از حد یا خیلی کم استفاده می کند. این هورمونی است که در بیضه های یک مرد تولید می...
زنان نیز تستوسترون

سطح نرمال تستوسترون و استروژن در زنان

شاید تعجب کنید وقتى كه بفهميد فقط مردان نيستند كه تستوسترون دارند. تستوسترون به دسته ای از هورمون های مردانه به نام آندروژن تعلق دارد. اما زنان نیز تستوسترون دارند. تخمدان ها هم تستوسترون و هم...