رژ لب ترند 2022 و 2021 و مارک و برند TikTokers و اینستاگرامرهایی که این ظاهر را انجام ميدهند تا افرادی مانند کیم کارداشیان و Storm Reid

ترند هاى رژ لب سوپرمدل هاى دهه ۹۰ در سال ۲۰۲۲

بعد از سال 2021 ترند رژ لب های سوپر مدل دهه 90 در سال 2022 بازگشتی غیر منتظره داشته است. از TikTokers و اینستاگرامرهایی که این ظاهر را انجام ميدهند تا افرادی مانند کیم کارداشیان و Storm Reid که آن را با قدرت به رخ می...