تعیین نوع مو در بورگ سالن پردیس

تست تعيين نوع مو و مراقبت از آن :

آیا می دانید موهای شما در كدام گروه بندى نوع مو قرار می گیرد؟ تست تعيين نوع مو و مراقبت از آن : اگر دوست دار موهای زیبا و پرپشت هستيد، شناخت نوع مو هایتان اولین و مهمترین قدم است. تنها در این صورت است...