تخلیه جوش چرکی بزرگ

آیا فشار دادن جوش سر سیاه واقعا لذت بخش است؟

هیچ چیز مثل فشار دادن جوش سر سیاه لذت بخش نيست مخصوصا اگر اندازه آن بزرگ باشد. آیا فشار دادن جوش سر سیاه واقعا لذت بخش است؟ هیچ چیز مثل فشار دادن جوش سر سیاه لذت بخش نيست مخصوصا اگر اندازه آن بزرگ...