پروژسترون چیست هورمونی است که عمدتاً توسط تخمدان های زنان تولید می شود.بعد از یائسگی کمتر توليد ميشود. غدد فوق کلیوی و بیضه مردان

چرا مردم از پروژسترون استفاده می کنند؟ خطرات و احتیاط

پروژسترون چیست؟ پروژسترون هورمونی است که عمدتاً توسط تخمدان های زنان تولید می شود. این یکی از هورمون هایی است که با دوره قاعدگی زنان در نوسان است. بعد از یائسگی پروژسترون کمتری توليد ميشود. غدد فوق...