چاقی چیست؟اگر پزشکان به شما بگویند چاق هستید، سعی ندارند در شما احساس بدى ايجاد كنند. آنها از یک اصطلاح پزشکی خاص

چاقی چیست؟

چاقی چیست: اگر پزشکان به شما بگویند چاق هستید، سعی ندارند در شما احساس بدى ايجاد كنند. آنها از یک اصطلاح پزشکی خاص - چاقی - برای صحبت با شما در مورد وزنتان استفاده می کنند.  کلمه «چاقی» به معنای چربی...