ترمیم مو های آسیب دیده

درمان موهای آسیب دیده!

درمان موهای آسيب ديده موهایی هستند که در اثر موارد زیر پوك و ضعيف شده اند. مثل:رنگ كردندكلره كردنحرارت زياد از سشواردرمان موهای آسیب دیده و شکننده با رنگ و دکلره و سشوار!چگونه موى آسيب ديده ترميم...