درمان لوسمی میلوئیدی حاد

درمان لوسمی میلوئیدی حاد : پیشرفت کنونی و جهت گیری های آینده

همانطور که در مقاله بیماری های خونی توضیخ دادیم لوسمی نوعی بیماری سرطان خون است. در این نوع سرطان خونی گلبول های سفید به طور غیر طبیعی تکثیر می شوند و در خون به گردش در مى آيند. گلبول‌های سفید...