ستفاده از اسپری فيكس کننده آرایش به عنوان تونر پوست صورت

آیا میتوان از اسپری فیکس کننده آرایش به جاى تونر صورت استفاده کرد؟

استفاده از اسپری فيكس کننده آرایش به عنوان تونر پوست صورت تا حدودی قابل بحث است. از آنجایی که این دو محصول برای اهداف کاملاً متفاوتی در...

ادامه مطلب