خبر شهر پردیس

خیانت در امانت سفته حسن انجام کار ضمانت در آرایشگاه زنانه!

اگر تخلفی در قرارداد انجام شود خیانت در امانت سفته حسن انجام کار پردیس وکیل

برخلاف آنچه که در بسیاری از سایت های مربوط به وکالت یا مسائل حقوقی می خوانم خیانت در امانت سفته حسن انجام کار نمیتواند حکم (خیانت در امانت) به آن اطلاق کرد. چرا که فردی که یک سفته یا چک برای ضمانت کار میدهد تحت شرایطی میتواند در تملک طرف دیگر قرار گیرد و طبق نظر قانون وقتی قرار است چیزی در تملک طرف دیگر قرار گیرد حکم خیانت در امانت نخواهد گرفت. بعنوان مثال در دادنامه 140168390006518327  صادره از شعبه 1 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران اینگونه استباط گردیده است:

 

خیانت در امانت سفته حسن انجام کار در سالن زیبایی

در این دادنامه که منتج به قرار منع تعقیب شده است اشعار میدارد: ” درخصوص شکايت ////////// فرزند ///////عليه //////// داير بر خيانت در امانت در دو فقره سفته به شرح شکوائيه، با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و توضيحات شاکی بدين شرح که سفته ها را بابت ضمانت کار در سالن آرايشی در اختيار مشتکی عنه قرار داده است، و با توجه به آنکه ضمانت غير از امانت مدنظر قانون گذار در بزه خيانت در امانت است چراکه در بزه خيانت در امانت بايستی در سپردن اوليه بنا به استرداد يا انجام کار معينی باشد حال آنکه در بحث ضمانت ممکن است منجر به تملک گردد و قصد طرفين فی مابين استرداد و تمليک مردد است، لذا به لحاظ لزوم تفسير مضيق از قوانين و مقررات کيفری و ضمن ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی، نظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاكمّيت اصل كّلي برائت مستندًا به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصالحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعالم مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابالغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان تهران است.
دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابالغ، پس از مضي مّدت قانوني و قطعّيت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

 

لذا

اگر تخلفی در قرارداد انجام شود خیانت در امانت سفته حسن انجام کار :

صورت نگرفته است. تمامی این موارد را میتوان در شرایط مقرر در قرارداد کار در آرایشگاه دید. بدینصورت که آیا سفته ای که بعنوان تضمین سپرده شده است بابت اقدام تخلفی در قرارداد ذکر شده است یا خیر. یا در قرارداد نوشته ایم که سفته حتمن باید استرداد شود یا خیر؟ یا اینکه در قرارداد سالن زیبایی چه شرایطی را برای استرداد سفته گذاشته ایم. نمامی این نکات مهم است.

لذا حقوق طرفین باید در قرارداد های سالن زیبایی در نظر گرفته شود. از یک طرف کارمند باید بداند که سفته ها را برای کدام خطا و تقصیر بعنوان ضمانت به کارفرما می دهد و از سوی دیگر سالن دار نیز باید کاملا بدانید که در چه شرایطی باید سفته را مسترد کند یا آن را امحا نماید. این دو شرط در قرارداد ها بسیار مفید است و از افراط و تفریط جلوگیری مکند.

قطعا قرارداد کاری در آرایشگاه که تهیه کرده ام تمامی این شرایط را برای کار آرایشگاهی (درصدی یا اجاره ای) مشخص کرده و حقوق هیچکدام از طرفین ساقط نمیشود.

سفته چیست؟

خیانت در امانت سفته ضمانت

 

نام سفته در معاملات مختلف زیاد شنیده می‌شود و از گذشته به دلیل خطرات نقل و انتقال پول و تجارت بین بازرگانان رواج پیدا کرد. سفته یا فته طلب از کلمه استناد گرفته شده و به سندی تجاری گفته می‌شود که بر اساس آن، شخص صادر کننده سفته متعهد می‌شود که مبلغ معینی را که در سفته مشخص می‌شود در زمان مشخص یا عندالمطالبه به فرد گیرنده سفته پرداخت کند. با این حال، این روزها از سفته بیشتر به عنوان ضمانت و تعهد استفاده می‌شود و چک جایگزین سفته در انجام معاملات شده است.

امروزه اکثر افراد در معاملات ترجیح می‌‌دهند از دسته چک استفاده کنند؛ با این حال هنوز هم در معاملات تجاری، استخدام شدن، دریافت وام و … از سفته استفاده می‌شود. یکی از دلایل کاهش محبوبیت سفته این است که ضمانت اجرای سفته تفاوت چندانی با ضمانت اجرای اسناد عادی ندارد؛ در صورتی که ضمانت اجرای چک بسیار مدوم و قانونمندتر است.

آیا درخواست سفته حسن انجام کار موقع استخدام قانونی است؟

دیدیم که سفته برای ضمانت و تعهد از سوی فرد صادرکننده سفته به فرد دیگر داده می‌‌شود. در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان موقع استخدام و امضای قرارداد از کارجویان تقاضای سفته میکنند تا از این طریق، حسن انجام کار و تعهد کارمند را ضمانت کنند.

واقعیت این است که در قانون کار، ماده و تبصره خاصی در مورد اخذ وثیفه و سفته وجود ندارد و همین موضوع باعث مشکلات و اختلاف نظرات زیادی شده است. بنابراین، از نظر قانون درخواست سند ضمانت و سفته از سوی کارفرما، غیرقانونی محسوب نمی‌شود و در صورتی که طرفین قرارداد، یعنی کارگر و کارفرما در مورد ارائه سفته توافق نظر داشته باشند منعی از نظر قانون وجود ندارد. با این حال، بسیاری معتقدند دریافت سفته از کارگر و کارمند به دلیل فشار و نگرانی که به کارگر متحمل می‌شود از نظر اخلاقی و همینطور قانونی چندان پسندیده نیست و در بسیاری از موارد، کارمند تمایلی به این کار ندارد و شاید همین موضوع مانع از امضای قرارداد کار بین آنها شود. ممکن اسست بحث خیانت در امانت سفته حسن انجام کار پیش بیاید.

 

پردیس تهران 8765 خیانت در امانت سفته ضمانت حسن انجام کار

خیانت در امانت سفته ضمانت

 

سالن دار چه زمانی باید سفته را به پرسنل یا کارمند عودت دهد؟

برخلاف آنچه که در بسیاری از سایت ها با موضوع خیانت در امانت سفته حسن انجام کار مخصوصا سالن های زیبایی میبینم تماما این شرط به مواد قرارداد توافق شده بستگی دارد. پس خیانت در امانت سفته ضمانت به شرایط بین طرفین بستگی دارد.

 

چرا باید به سالن دار سفته قرارداد کار بدهیم؟ آیا این درخواست کارفرما قانونی است؟

در مواجه با طلب سفته از کارپذیران، اولین سوالی که از جانب آن‌ها مطرح می‌شود این است که چرا باید به کارفرما سفته بدهیم؟ آیا کارفرما مطابق قانون حق دارد که از کارگر (یا کارمند) خود سفته بگیرد؟ کارفرما در چه مشاغلی می‌تواند طلب سفته کند؟

زمانی که از ارائه سفته به کارفرما صحبت می‌شود، کارپذیران با توجه به تعریف عمومی سفته، این سند را یک مدرکی قانونی برای پرداخت مبلغ معین در زمان مشخص می‌شناسند. به همین دلیل، این سوال برایشان پیش می‌آید که اصلا چه لزومی به ارائه سفته به کارفرما است و این کار نمی‌تواند قانونی و صحیح باشد. حتی ممکن است کارپذیران احساس کنند که در خطر هستند و با اجتناب از ارائه سفته، موقعیت کاری پیش آمده را از دست بدهند یا اگر مجبور به پذیرش این شرط هستند، نسبت به سفته‌ای که به کارفرما می‌دهند مشوش و نگران باشند. برای جلوگیری از این مسائل، کافی است به این مساله اشاره کنیم که کاربرد عمومی سفته در معاملات با کاربرد آن در انواع قرارداد کار متفاوت است.

باید بگوییم سفته‌ای که شما به کارفرما ارائه می‌دهید، با رعایت شرایطی، به منزله ضمانت یا تعهدی برای حسن اجرای کار، تعهد به حضور و تعهد به انجام وظایف خواهد بود. آیا خیانت در امانت سفته حسن انجام کار وجود دارد؟

در نظر داشته باشید که در واقعیت، قانون کار هیچ ماده مشخص یا تبصره‌ای را بیان نکرده است که به موجب آن، کارپذیر ملزم به ارائه سفته به کارفرما باشد. با این حال، دریافت سفته در عرف و میان کارفرمایان رایج شده است. کارفرمایان هدف خود از دریافت سفته را نگرانی از عدم تعهد کارپذیر اعلام می‌کنند. دریافت سفته نیز به نوع کار یا زمینه شغلی وابسته نیست.

خیانت در امانت سفته ضمانت

استفاده از سفته قرارداد کار در موضوعات مختلف از شرط قرارداد آرایشگاهی

تقریبا در هر شغلی ممکن است کارفرما از کارپذیر سفته بخواهد. اگرچه سفته قرارداد کار برای روابط کارگری و کارفرمایی (یا کارمندی) مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بسیاری از اشخاصی که با یکدیگر توافق کاری دارند، ترجیح می‌دهند شروط قراردادی خود در رابطه با حسن انجام کار، محرمانگی و عدم افشای اطلاعات، محافظت از ابزار، وسایل، تجهیزات و به طور کلی محافظت از اموال و همچنین تعهد به رازداری و عدم رقابت را با دریافت سفته تضمین کنند.

نتیجه گیری برای خیانت در امانت سفته حسن انجام کار

زمانی جرم خیانت در امانت انجام گرفته است یا نگرفته است را فقط و فقط شروط مقرر در قرارداد مشخص میکند.

خیانت در امانت سفته ضمانت

 

 

Originally posted on 2023-09-28 @ 7:04 ب.ظ

امتیاز شما به این مقاله؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۶ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *