۸ راهکار برای پوشاندن موهای خاکستری زنانه

۱- بخش های نازك تر را برداریدبرای اینکه موهاى خاكسترى زنان پوشش کافی داشتهباشند، بايد هر تار مو کاملاً با رنگ پوشانده شود. گاهی اوقات ما تمایل داریم که قسمت ها را خیلیضخیم برداريم، ولى یکباره موهای زیادی جمع می کنیمو فقط قسمت بیرونی آن را رنگ ميگيرد. وقتی این کار راانجام می دهیم، موهای داخل آن قسمت ضخیم بهاندازه کافی از رنگ اشباع نمی شوند و نتیجه روی موهای خاکستری یا سفید شده (بدون رنگدانه) تکه تکه به نظر میرسد و/یا موهای خاکستری (بدون رنگدانه) لکه دار بهنظر می رسند و رنگ خاكسترى هنوز قابل مشاهدهاست

۲- محصول را در هر دو طرف بخش اعمال کنید.

همانطور که يك بخش از مو را جدا ميكنيد، اطمينانحاصل كنيد هر دو طرف از مو را رنگ ميکنید، نه فقطدر بالا یا پایین یک بخش. من اغلب این كار را وقتی میبینم که رنگ كار عجله دارد و دنبال راه ميانبر است.

۳- از محصول بيشترى استفاده کنید.

این به معنای اسراف نیست، اگر سعی کنید محصول رادر طول اولین رنگ كردن کم مصرف کنید، ممکن استمتوجه شوید که باید مجدد رنگ درست كنيد و براى كلسر استفاده كنيد، همچنین زمان ارزشمندتان برایمخلوط كردن رنگ مجدد از دست ميرود.

موهای خاکستری زنانه

۴- زمان بندی را تمدید کنید.

هنگامی که شماره ۱، ۲ و ۳ را روی موى مشتریامتحان کردید و هنوز برای پوشاندن موهای خاکستری و یا سفید مو (غیر رنگدانه) او مشکل دارید، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ديگررنگ را روى سر بگذاريد. اگر از رنگ نيمه دائمىاستفاده می کنید، اين مراحل تفاوت دارد.

فکر می کنم متوجه خواهید شد که اگر از همه اینتکنیک ها استفاده كنيد، بیشتر مشکلات شما حلخواهد شد.

با این حال، اگر حل نشد، می توان از تکنیک های زیراستفاده کرد.

۵- از رنگ دائمی استفاده كنيد.

اگر هنوز از رنگ موی نیمه دائمى برای مشتری خوداستفاده می کنید، بهتر است به تغيير رنگ مو از نيمهدائمى به دائمى فکر کنید. برخی از موهای خاکستری(بدون رنگدانه) بیش از حد مقاوم و ضخیم هستند کهنمی توان از رنگ نيمه دائمى استفاده کرد و به مقداراضافی آمونیاک و پراکسید نیاز دارید که فقط رنگ مویدائمی می تواند اينها را تامین کند. با این حال، همچنان میتوانید از رنگ هاى نيمه دائمى در طولتارمو و انتهای آنبرای متعادلسازی رنگ استفاده کنید، در حالی که فقط از رنگ موی دائمی برای ريشه جدیداستفاده کنید.

رنگ مو خاکستری زنانه یا سفید شده مو

۶- دابل پيگمنتيشن

دابل پیگمنتيشن تکنیکی است که روی موهایخاکستری (غیر رنگدانه) بسیار مقاوم استفاده میشود. این تکنیکی است که به موجب آن شما در واقع دوبرابر مقدار رنگ موی معمولی استفاده میکنید، نه اینکهمیزان رنگ مو را افزایش دهید، بلکه در عوض، حجم رااز ۲۰ به ۳۰ الزايش میدهید.

مثال: ۴ اونس. ۳۰-Volume Developer تا ۴oz. رنگ،

نسبت ۲:۱ تبدیل به ۱:۱ می شود

کاری که این عمل انجام می دهد این است که مقداررنگ را در فرمول شما دو برابر می کند تا مولکول هایرنگ اضافی را به لایه قشر مو تزریق شوند. استفاده ازتوسعه دهنده ۳۰ به جای ۲۰ به فرمول، اکسیژن موردنیاز بیشتری را می دهد تا مولکول های رنگ سریعتربزرگ شوند و به خورد مو بروند و در عین حال برخی ازمولکول های طبیعی رنگ مو را از بین ببردند.

۷- پرى پيگمنتيشن با رنگ مو

پرى پیگمنتيشن تکنیکی است که براى نواحى خاکستری(غیر رنگدانه) سر استفاده می شود. به عنوان مثال: شقيقه، فرق سر یا هر منطقه مقاوم دیگری. اين روش ازاصلی استفاده می کند که همه ما در مورد آن به نامنرم كردنشنیده ایم. با این حال، همیشه به ما میگفتند که با پراکسید، که یک اسید است، از قبل مو رانرم كنيم تا رنگ بهتر به خورد مو برود. من معتقدم کهاین اشتباه است چرا كه اسید در واقع به جای باز کردنلایه کوتیکول مو، آن را ميبندد و این لايه همان چیزیاست که شما به آن نیاز دارید تا اجازه دهد رنگ نفوذکند و کار خود را در قشر مو انجام دهد.

کاری که واقعاً باید انجام دهید این است که مو را ازقبل نرم کنید تا یک محصول قلیایی مانند رنگ مو لایهکوتیکول مو را باز می کند. این به مولکول های رنگاجازه می دهد تا به عمق ساقه مو نفوذ کند.