۸ راهکار برای پوشاندن موهای خاکستری زنانه

B39D2B62 1560 44CB 911B E22E88E9747B - 8 راهکار برای پوشاندن موهای خاکستری زنانه

۱- بخش های نازک تر را برداریدبرای اینکه موهاى خاکسترى زنان پوشش کافی داشتهباشند، باید هر تار مو کاملاً با رنگ پوشانده شود. گاهی اوقات ما تمایل داریم که قسمت ها را خیلیضخیم برداریم، ولى یکباره موهای زیادی جمع می کنیمو فقط قسمت بیرونی آن را رنگ میگیرد. وقتی این کار راانجام می دهیم، موهای داخل آن قسمت ضخیم بهاندازه کافی از رنگ اشباع نمی شوند و نتیجه روی موهای خاکستری یا سفید شده (بدون رنگدانه) تکه تکه به نظر میرسد و/یا موهای خاکستری (بدون رنگدانه) لکه دار بهنظر می رسند و رنگ خاکسترى هنوز قابل مشاهدهاست

۲- محصول را در هر دو طرف بخش اعمال کنید.

همانطور که یک بخش از مو را جدا میکنید، اطمینانحاصل کنید هر دو طرف از مو را رنگ میکنید، نه فقطدر بالا یا پایین یک بخش. من اغلب این کار را وقتی میبینم که رنگ کار عجله دارد و دنبال راه میانبر است.

۳- از محصول بیشترى استفاده کنید.

این به معنای اسراف نیست، اگر سعی کنید محصول رادر طول اولین رنگ کردن کم مصرف کنید، ممکن استمتوجه شوید که باید مجدد رنگ درست کنید و براى کلسر استفاده کنید، همچنین زمان ارزشمندتان برایمخلوط کردن رنگ مجدد از دست میرود.

موهای خاکستری زنانه

۴- زمان بندی را تمدید کنید.

هنگامی که شماره ۱، ۲ و ۳ را روی موى مشتریامتحان کردید و هنوز برای پوشاندن موهای خاکستری و یا سفید مو (غیر رنگدانه) او مشکل دارید، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه دیگررنگ را روى سر بگذارید. اگر از رنگ نیمه دائمىاستفاده می کنید، این مراحل تفاوت دارد.

فکر می کنم متوجه خواهید شد که اگر از همه اینتکنیک ها استفاده کنید، بیشتر مشکلات شما حلخواهد شد.

با این حال، اگر حل نشد، می توان از تکنیک های زیراستفاده کرد.

۵- از رنگ دائمی استفاده کنید.

اگر هنوز از رنگ موی نیمه دائمى برای مشتری خوداستفاده می کنید، بهتر است به تغییر رنگ مو از نیمهدائمى به دائمى فکر کنید. برخی از موهای خاکستری(بدون رنگدانه) بیش از حد مقاوم و ضخیم هستند کهنمی توان از رنگ نیمه دائمى استفاده کرد و به مقداراضافی آمونیاک و پراکسید نیاز دارید که فقط رنگ مویدائمی می تواند اینها را تامین کند. با این حال، همچنان میتوانید از رنگ هاى نیمه دائمى در طولتارمو و انتهای آنبرای متعادلسازی رنگ استفاده کنید، در حالی که فقط از رنگ موی دائمی برای ریشه جدیداستفاده کنید.

رنگ مو خاکستری زنانه یا سفید شده مو

۶- دابل پیگمنتیشن

دابل پیگمنتیشن تکنیکی است که روی موهایخاکستری (غیر رنگدانه) بسیار مقاوم استفاده میشود. این تکنیکی است که به موجب آن شما در واقع دوبرابر مقدار رنگ موی معمولی استفاده میکنید، نه اینکهمیزان رنگ مو را افزایش دهید، بلکه در عوض، حجم رااز ۲۰ به ۳۰ الزایش میدهید.

مثال: ۴ اونس. ۳۰-Volume Developer تا ۴oz. رنگ،

نسبت ۲:۱ تبدیل به ۱:۱ می شود

کاری که این عمل انجام می دهد این است که مقداررنگ را در فرمول شما دو برابر می کند تا مولکول هایرنگ اضافی را به لایه قشر مو تزریق شوند. استفاده ازتوسعه دهنده ۳۰ به جای ۲۰ به فرمول، اکسیژن موردنیاز بیشتری را می دهد تا مولکول های رنگ سریعتربزرگ شوند و به خورد مو بروند و در عین حال برخی ازمولکول های طبیعی رنگ مو را از بین ببردند.

۷- پرى پیگمنتیشن با رنگ مو

پرى پیگمنتیشن تکنیکی است که براى نواحى خاکستری(غیر رنگدانه) سر استفاده می شود. به عنوان مثال: شقیقه، فرق سر یا هر منطقه مقاوم دیگری. این روش ازاصلی استفاده می کند که همه ما در مورد آن به نامنرم کردنشنیده ایم. با این حال، همیشه به ما میگفتند که با پراکسید، که یک اسید است، از قبل مو رانرم کنیم تا رنگ بهتر به خورد مو برود. من معتقدم کهاین اشتباه است چرا که اسید در واقع به جای باز کردنلایه کوتیکول مو، آن را میبندد و این لایه همان چیزیاست که شما به آن نیاز دارید تا اجازه دهد رنگ نفوذکند و کار خود را در قشر مو انجام دهد.

کاری که واقعاً باید انجام دهید این است که مو را ازقبل نرم کنید تا یک محصول قلیایی مانند رنگ مو لایهکوتیکول مو را باز می کند. این به مولکول های رنگاجازه می دهد تا به عمق ساقه مو نفوذ کند.

رنگ مو سالن زیبایی و آرایشگاه در پردیس تهران بورگ