اختلال رفتار خواب چیست؟ rem sleep و خواب با حرکت غیرسریع چشم (NREM) و راه رفتن و لگد زدن و سقوط و وحشت و افتادن درمان

اختلال رفتار خواب چیست؟ REM

خواب طبیعی دارای دو حالت است: 1-خواب با حرکت غیرسریع چشم (NREM) و خواب حرکت سریع چشم (REM).  خواب NREM به سه مرحله تقسیم می شود. خواب rem چيست؟ در طول خواب REM، حرکات سریع چشم رخ می دهد، تنفس یکنواخت می شود، فشار...