ریزش مو طبیعی چگونه است

ریزش مو : روزانه چقدر از آن طبیعی است؟

وقتی متوجه تعداد زیادی تار مو روی شانه یا در حمام شديد، نفس عمیق بکشيد و آرام باشيد! مقداری ریزش مو روزانه طبیعی است. شما باید بدانید که در واقع چقدر باید ريزش مو داشته باشيد تا باعث نگرانی شود و...